Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

V súšasnej dobe nepripravujeme žiadny kurz v tejto kategorii. Pozrite si

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov - Transakčná analýza

Transakčná analýza predstavuje vtipnú a zrozumiteľnú psychologickú metódu komunikácie. Podstatou transakčnej analýzy je analýza komunikačných „transakcií“ a tzv. „ego stavov“. Každý z nás či už o tom vie, alebo nie využíva jednak svoje ego stavy a transakcie počas bežných rozhovorov pri komunikácii s ľuďmi, na pracovisku alebo v rodine. Poznaním a uplatnením transakčnej analýzy v praxi máme možnosť pochopiť, prečo sa vyskytujú v komunikácii problémy, prečo vznikajú konflikty a čo ich spôsobuje, ale tiež ako im čeliť a predchádzať.

 

Vďaka netradičnému pohľadu na osobnosť človeka a na jeho jednanie a prežívanie môžeme transakčnú analýzu perfektne využívať v školskom prostredí. Vždy, keď učiteľ jedná so žiakom prebieha medzi nimi séria transakcií. Transakciou môže byť gesto, výraz tváre, slovo, veta, intonácia a postup jednania. Transakcie nám ukazujú ako účastníci spolu komunikujú, prečo tak komunikujú a vysvetlia nám spôsob, ako by mohli správne komunikovať. Tým, že môžeme transakčnú analýzu aplikovať na poznávanie seba i druhých, odhaľuje príčiny vzniku konfliktov, ukazuje ako konflikty riešiť, ale v konečnom dôsledku aj ako im predchádzať.
 

 Vychovávajúca učiteľka

Základné stavebné kamene transakčnej analýzy:

1. Model ego stavov osobnosti – sám osebe je vývinovým modelom, ktorý mapuje  významné rané zážitky (Dieťa), dôležité vplyvy druhých (Rodič) a ich integráciu do situácie tu a teraz (Dospelý).

2. Teória komunikácie – umožňuje pochopiť, ako vnútorný svet človeka ovplyvňuje interakcie s druhými, umožňuje pochopiť i samotné interakcie a pracovať na ich zmene.

3. Psychologické hry – ako vzorce správania, ktoré vedú k dôverne známym zlým pocitom. Aj keď si tieto vzorce do značnej miery uvedomujeme, nie sme schopní vidieť psychologické hnacie sily za nimi, hlavne neukončené záležitosti, ktoré stoja v pozadí.

4. Scenár – je nevedomý životný plán, vytvorený v detstve. Je postavený na rozhodnutiach, ktoré vznikli ako reakcie na vonkajšie vplyvy a vnútornú zraniteľnosť.

 

Transakčná analýza v učiteľ študent


Filozofický základ – humanistická psychológia
Napriek silným psychoanalytickým koreňom je transakčná analýza postavená na humanistickej psychológii. Zdôrazňuje humanistické zásady:

 

1. Úcta ku každému – úcta k sebe a k druhým je základnou humanistickou zásadou.
V praxi transakčnej analýzy je vyjadrená princípom Ja som OK, ty si OK. Táto na pohľad jednoduchá zásada býva ťažko skúšaná v každom momente krízy, útoku, či zlyhania. S kritikou a sebakritikou sa učíme zachádzať produktívne celý život.

2. Zodpovednosť za seba – kľúčovou zručnosťou pre prevzatie zodpovednosti za seba je schopnosť sebakontroly a sebaovládania.


Preberanie zodpovednosti je veľká vec. Pre väčšinu ľudí znamená celoživotnú sériu pokusov a omylov. Znamená nutnosť čeliť všetkým typom existenciálnych dilem ako je osamelosť, vina, strach a zúfalstvo, prijatím toho, kto sme a akí sme, a čo môžeme pre seba urobiť - objaviť potenciály nášho osobnostného rastu.
 
Našim cieľom je odovzdať také vedomosti a poznatky, ktoré je možné uplatniť v praxi vo vzťahu k sebe i k okoliu, so schopnosťou analyzovať vlastné správanie a jednanie z pohľadu transakčnej analýzy a vedieť tak vyhodnocovať aj správanie a jednanie tých, ktorí vstupujú do výchovno-vzdelávacej činnosti v duchu transakčnej analýzy.
Tým, že skvalitníte a prehĺbite vzájomnú komunikáciu, interakciu, spoluprácu navzájom nielen medzi pedagógmi, ale aj pedagógmi a žiakmi vytvoríte priaznivejšie pracovné či výučbové prostredie pre všetkých.

 

Učiteľ


Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o akreditácii číslo: 1347/2014 – KV je vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

• Učiteľ pre primárne vzdelávanie
• Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
• Učiteľ základnej umeleckej školy
• Učiteľ jazykovej školy


Miesto a termín realizácie:
Podľa dohody, v priestoroch našej firmy, v priestoroch školy.
Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné  
Počet kreditov: 10 
Počet vyuč. hodín: 40 (prezenčne 32 a distančne 8)


  


                                                                                                   Tešíme sa na stretnutie s Vami.
                                                                                                PhDr. Anna Pecháčková, konateľka          
                                                                                                 Psychologička a psychoterapeutka
                                                                                                    Licencia č.70273/4-D-00273
                                                                                         Slovenská komora psychológov a SKIZPALT

 


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2020 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.