Navštívte naše psychologické pracovisko v Považskej Bystrici. Venovať sa vám bude certifikovaný psychológ PhDr. Anna Pecháčková, psychoterapeut a poradca. Poskytneme vám odborné psychologické poradenstvo a psychoterapiu na riešenie osobnostných, partnerských, manželských, rodinných a výchovných problémov. Realizujeme tiež výcviky a vzdelávanie zamerané na rozvoj osobnosti a na riešenie vzťahových problémov na pracovisku priamo vo firmách.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Psychológ, ku ktorému sa môžete objednať, absolvované výcviky

Anna PecháčkováPhDr. Anna Pecháčková, psychológ, psychoterapeut, odborný poradca, diagnostik, lektor, školiteľ, tréner pre rozvoj osobnostných, komunikačných, manažérskych zručností a rozvoj ľudských zdrojov.


Diplomy, osvedčenia, certifikáty:


• Univerzita Komenského v Bratislave, diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia psychológie v roku 1983, diplom o priznaní titulu „ doktor filozofie“ PhDr. v roku 1985
• Osvedčenie Českej lekárskej spoločnosti o absolvovaní výcvikových kurzov v technikách ericksonovskej hypnoterapii 1989 – 1990
• Potvrdenie Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti o absolvovaní komunitného výcviku v rokoch 1989 – 1992 v skupinovej psychoterapii s hlbinne-psychologickou orientáciou
• Osvedčenie Sřediska psychologických služeb Brno o výcviku v muzikoterapii 1992, v oblasti aktívnej muzikoterapie, receptívnej muzikoterapie, voiceterapie, regulatívnej muzikoterapie
• Osvedčenie Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti o výcviku v Proces-orientovanej psychoterapii s extrémnymi stavmi vedomia v roku 1992 a s partnerskými vzťahmi v roku 1992
• Osvedčenie o absolvovaní metód arteterapie v poradenstve a psychoterapii 1993
• Osvedčenie o dvojročnom postgraduálnom štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra Psychológie so zameraním na poradenstvo pre jednotlivca pár a rodinu v roku 1993 so záverečnou prácou na tému: Videoprogram a komunikácia z hľadiska transakčnej analýzy
• Osvedčenie Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti o výcviku Terapia dýchaním, Vedomé dýchanie ako  terapeutický proces I. a II. a III. v rokoch 1994 – 1995 - 1998
• Osvedčenie Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti o výcvikovom programe SKKIP v rokoch 1995 - 1996
• Osvedčenie Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti o systematickom výcviku v hlbinne orientovanej individuálnej psychoterapii v rokoch 1995 -1996
• Osvedčenie Slovenskej komory psychológov o oprávnení vykonávať privátne psychologickú činnosť vydané v  roku 1996
• Osvedčenie Slovenskej komory psychológov o oprávnení vykonávať privátne psychoterapeutickú činnosť vydané v  roku 1997
• Certifikát o mediácii udelený Partners for Democratic Change Intenational and Partners Slovakia v roku 1996 
• Osvedčenie Centra poradensko-psychologických služieb udeľuje v roku 1997 Osvedčenie o výcviku v supervíznej činnosti 
• Osvedčenie I. a II. a III. stupňa Všezväzové vedecko-výskumné centrum "ENION" a Medzinárodná akadémia energoinformačných vied a Medzinárodná akadémia psychoenergosugestologických vied a AWIKA  o príprave odborníkov v oblasti ENIOPSYCHOLÓGIE v roku 1997 - 1998  
• Potvrdenie Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti  o Kurze sociálnych zručností v roku 1998
• Európsky certifikát o psychoterapii vydaný Európskou asociáciou psychoterapie v roku 1999
• Certifikát Medicina Alternativa Naturalis a Inpharma, kurz 3. stupňa riadenej a kontrolovanej detoxikácie organizmu v roku 2004
• SKIZPALT - Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov vydáva LICENCIU v povolaní psychológ pre: A) odbor poradenská psychológia, najmä na plnenie úloh verejného zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, B) certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia 
• Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti o odbornej spôsobilosti na výkon  certifikovanej pracovnej činnosti v psychoterapii vydaný v roku 2008Diplom UK PhDr. Anna Pecháčková

Prax od roku 1983, psychologická činnosť, psychologická diagnostika aj v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti a osvojenia, poskytovanie komplexných poradensko-psychologických, psychoterapeutických a preventívno-výchovných služieb klientom v riešení závažných krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, partnerských a rodinných vzťahoch i v širšom sociálnom či v profesionálnom prostredí. Praktická aplikácia rôznych foriem poradenských a terapeutických prístupov, vrátane individuálnej, párovej a rodinnej psychoterapie ( spolu s rozvodovou a porozvodovou terapiou),  prevenčná a resocializačná práca s jednotlivcom a skupinou. Vedenie skupinovej supervízie psychológov, skupín klientov - terapeutické, výcvikové, resocializačné, s využívaním škály relaxačných, komunikačných a socializačných techník a postupov.


Riaditeľka vzdelávacej spoločnosti AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE od roku 1992, školenia, semináre, prednášky, lektorská činnosť, konkurzné jednania, 3-ročný psychoterapeutický výcvik pre stredný zdravotnícky personál, výcvik v muzikoterapii pre stredný zdravotnícky personál, sociálno-psychologické výcviky pre manažérov, psychológov, učiteľov, verejnosť.


Profesionálna komunikácia, manažérske zručnosti, asertívna komunikácia v práci manažérov, sociálne a obchodné zručnosti pre komerčných pracovníkov a firemných poradcov. Pilotný projekt  "Efektívna komunikácia s verejnosťou a  médiami". Motivácia, hodnotenie pracovníkov, rozhodovací proces v praxi vedúcich pracovníkov, rozvoj tímu a tímovej spolupráce. Vzdelávanie zamestnancov vo firmách.  
Slovenská pošta, Eurest, VÚB, SLSP, Alcatel, Ministerstvo dopravy a spojov SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Prima Zdroj, COOPJednota, MM Market, Dopravný podnik mesta Bratislavy, ÚPSVaR v rámci SR, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. Príprava projektov a implementácia vzdelávacích projektov podporených z ESF pre MPSVaR, pre ÚPSVaR a firmy.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.