Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

Kurz opatrovania detí, RE-PAS+viac >>>
6.7.2021 - 16.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Čo je ICDL / ECDL

Íri vyvinuli v roku 1997 národný systém vzdelávania v oblasti počítačovej techniky, z ktorého sa rozvinul európsky a medzinárodný systém ECDL/ICDL, ktorý vydáva certifikáty preukazujúce digitálnu kvalifikovanosť a odbornosť, majú medzinárodnú platnosť, tzv. „vodičák“ na počítače – ECDL.


Čo je ECDL / ICDL?
Program ECDL / ICDL sa stal celosvetovo rozšíreným a poskytuje vzdelanie aj príležitosť získať certifikáty, ktorými môžete preukázať svoje schopnosti a zručnosti pre prácu s digitálnymi technológiami zamestnávateľovi.
Jednoznačný prínos ICDL spočíva najmä v tom, že prostredníctvom medzinárodne jednotných sylabov je zadefinovaný obsah vzdelávania, ktorý odráža aktuálne potreby trhu práce aj bežného života. Zároveň ponúka medzinárodne uznávanú, štandardizovanú, objektívnu a nezávislú metódu overovania výsledkov vzdelávania ( tzv. ECDL skúšky).
Svojim rozsahom prakticky pokrýva všetky oblasti, v ktorých sa digitálne technológie v bežnom živote využívajú. Zahŕňa veľkú škálu vzdelávacích a certifikačných programov v oblasti digitálnych kompetencií, od programov pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, pre zamestnancov, pre odborníkov z rôznych oblastí, či pre širšiu verejnosť, až po programy pre absolventov škôl a nezamestnaných.


Garancia kvality
Je zabezpečená nadnárodnou organizáciou Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), ktorá združuje odborníkov v oblasti počítačových vied a ECDL Foundation, čo je nezisková nadácia založená v Írsku v roku 1997 s podporou Európskej komisie za účelom koordinácie, podpory a rozvoja konceptu ICDL vo svete.
Tento prestížny medzinárodný program definuje obsah vzdelávania tzv. sylaby digitálnych schopností, zručností a vedomostí aj jednotný spôsob vykonávania praktických skúšok.
CEPIS 10.05.2019 v Bruseli slávnostne vyhlásil zjednotenie európskeho ECDL a mimoeurópskeho ICDL pod spoločný názov ICDL Foundation.


V čom je výnimočný?
Je štandardizovaný: na celom svete sa používajú rovnaké sylaby, rovnaké skúšobné úlohy, rovnaké pravidlá a podmienky skúšok, vydávané certifikáty majú rovnakú výpovednú hodnotu.


Každý certifikát má jedinečný platný kód (insigniu), a funguje kdekoľvek na svete.


Je objektívny: využíva sa medzinárodne jednotná metodika zabezpečenia anonymity hodnotenia výsledkov skúšok.
Je praktický: prevažná väčšina skúšobných úloh je „zo života“, skúšky prebiehajú v reálnom programovom prostredí vo všetkých typoch aj verziách aplikácií, s ktorými sa ľudia bežne stretávajú v priebehu svojho štúdia, či v profesijnej praxi.

ICDL


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.