Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Moduly Base

Modul 2 – Základy práce s počítačom

M2 Test desktopM2 Test Windows
Jedná sa o praktický a teoretický modul určený pre širokú verejnosť s náročnosťou primeranou pre svet práce. Vymedzuje základné pojmy a zručnosti z oblasti informačno-komunikačných technológii, používanie príslušných zariadení, vytváranie a správa súborov, siete a dátovú bezpečnosť.


Kategórie:
Počítače a zariadenia. Pracovná plocha, ikony, nastavenia. Výstupy. Správa súborov. Siete. Bezpečnosť a ochrana zdravia.


Oblasť vedomostí:
IKT. Hardvér. Softvér a licencie. Pracovná plocha a ikony. Práca s oknami. Nástroje a nastavenia. Práca s textom. Tlač. Základy práce so súbormi a priečinkami. Usporiadanie súborov a priečinkov. Uchovávanie a kompresia údajov. Základne pojmy počítačových sietí. Prístup do siete. Ochrana údajov a zariadení. Škodlivý softvér. Ochrana zdravia a životného prostredia pri IT.


Sylabus spolu s komentármi nájdete na stránke:
https://www.ecdl.sk/moduly-v-skupine-base

 

Modul 3 – Spracovanie textu

M3 Test Word
Zameraný na používanie textového editora k tvorbe a úprave textových dokumentov pre každodennú potrebu. Modul určuje základné pojmy a zručnosti, ktoré uchádzač testov musí ovládať, aby bol schopný využívať aplikáciu na spracovanie textu pre každodennú potrebu.


Kategórie:
Používanie aplikácie. Tvorba dokumentu. Formátovanie. Objekty. Hromadná korešpondencia. Príprava výstupov.


Súbor zručností:
Práca s dokumentmi. Zvyšovanie produktivity. Vkladanie textu. Označovanie, upravovanie dokumentov. Text. Odseky. Štýly. Vytváranie tabuľky. Formátovanie tabuľky. Grafické objekty. Príprava hromadnej korešpondencie. Výstupy hromadnej korešpondencie. Nastavenia. Kontrola a tlač.


Sylabus nájdete na stránke:
https://www.ecdl.sk/moduly-v-skupine-base

 

Modul 4 – Tabuľkový kalkulátor

M4 Test Excel
Zameraný na zvládnutie práce s výpočtovými tabuľkami a na využívanie takýchto tabuliek v každodennej praxi. Uchádzač musí ovládať a chápať princípy práce aby vedel pomocou výpočtových tabuliek vytvárať požadované pracovné výstupy.


Kategórie:
Používanie aplikácie. Bunky. Práca s pracovnými hárkami. Vzorce a funkcie. Formátovanie. Grafy. Príprava výstupov.


Súbor zručností:
Práca s tabuľkovým kalkulátorom. Zvyšovanie produktivity. Vkladanie, vyberanie (označovanie). Upravovanie, usporiadanie. Kopírovanie, presúvanie, mazanie. Riadky a stĺpce. Pracovné hárky. Aritmetické vzorce. Funkcie. Čísla / dátumy. Obsah. Zarovnávanie, efekty orámovania. Vytváranie grafov. Upravovanie grafov. Nastavenia. Kontrola a tlač.


Sylabus nájdete na stránke:
https://www.ecdl.sk/moduly-v-skupine-base

 

Modul 7 – Základy práce online

M7 Test Outlook
Práca s internetom, pracovná komunikácia, elektronická pošta, minimálne zásady bezpečnosti sú všetko oblasti, ktoré sa hodia do pracovného i osobného života. Jedná sa o teoretický i praktický modul, ktorý obsahuje podstatné pojmy a zručnosti, ktoré sa týkajú webových stránok, efektívneho vyhľadávania informácií a komunikácie.


Kategórie:
Pojmy z oblasti prezerania webu. Prezeranie webových stránok. Informácie z webových stránok. Základné pojmy z komunikácie. Používanie elektronickej pošty (e-mailu).


Oblasť vedomostí:
Kľúčové pojmy. Bezpečnosť a ochrana. Používanie webového prehliadača. Nástroje a nastavenia webového prehliadača. Záložky / Obľúbené položky webového prehliadača. Výstupy z webu. Vyhľadávanie na webe. Kritické hodnotenie. Autorské práva (copyright). Virtuálne (online) komunity. Komunikačné nástroje. Elektronické správy – základné pojmy. Odosielanie elektronickej správy (e-mailu). Prijímanie elektronickej správy (e-mailu). Nástroje a nastavenia. Organizovanie elektronických správ. Používanie kalendárov.


Sylabus spolu s komentármi nájdete na stránke:
https://www.ecdl.sk/moduly-v-skupine-base

 

Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.