Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Moduly Standard

Modul 5 – Používanie databáz

M5 Test Access
Porozumenie základným princípom relačných databáz a ich efektívne využívanie pomocou bežného softvéru na prácu s databázou. Jedná sa o praktický modul. Uchádzač musí preukázať svoju spôsobilosť využívania aplikácie na prácu s databázou.


Kategórie:
Databázová filozofia. Používanie aplikácie. Tabuľky. Získavanie informácii. Formuláre. Výstupy.


Súbor zručností:
Základné pojmy. Organizácia (štruktúra databázy). Vzťahy v databázach. Práca s databázou. Základné operácie. Záznamy tabuliek. Návrhy tabuliek. Vzťahy tabuliek. Základné operácie. Dotazy. Používanie formulárov. Tlačové zostavy, export dát. Tlač.


Sylabus nájdete na stránke:
https://www.ecdl.sk/moduly-v-skupine-standard


Modul 6 – Prezentácia

M6 Test Powerpoint
Praktický modul, vhodný pre všetkých, ktorí už majú skúsenosti s prácou s počítačom. Zameraný na vytváranie prezentácii a ovládanie bežných aplikácii na tvorbu prezentácii.


Kategórie:
Používanie aplikácie. Vytváranie prezentácie. Text. Grafy. Grafické objekty. Príprava výstupov.


Súbor zručností:
Práca s prezentáciami. Zvyšovanie produktivity. Zobrazenia prezentácii. Snímky. Predloha pre snímku. Práca s textom. Formátovanie. Tabuľky. Používanie grafov. Organizačné diagramy. Vkladanie, upravovanie grafických objektov. Kreslenie. Príprava výstupov. Kontrola a samotná prezentácia.


Sylabus nájdete na stránke:
https://www.ecdl.sk/moduly-v-skupine-standard


Modul 12 – Bezpečnosť pri práci s IKT

M12 IKT Bezpečnosť
Bezpečné využívanie IKT v každodennom živote a využívanie zodpovedajúcich techník a aplikácii na udržiavanie bezpečného pripojenia do počítačovej siete. Spoľahlivé a bezpečné využívanie internetu a zodpovedajúce spracovanie údajov a informácií sú potrebné znalosti na úspešné zvládnutie modulu, s ktorými sme bežné konfrontovaní pri využívaní IKT.


Kategórie:
Pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti. Škodlivý softvér (malware). Bezpečnosť počítačových sietí. Bezpečná práca s webom. Komunikácia. Bezpečná správa údajov.


Oblasť vedomostí:
Ohrozenie údajov. Hodnota informácie. Osobná bezpečnosť. Bezpečnosť súborov Definície a funkcie malwaru. Typy malwaru. Ochrana pred malwarom. Počítačové siete. Pripájanie sa k sieti. Bezpečnosť bezdrôtovej siete. Riadenie prístupu k sieti. Prezeranie webových stránok. Sociálne siete. Elektronická pošta (e-mail). Komunikácia v sieti v reálnom čase (Instant Messaging). Bezpečnosť a zálohovanie údajov. Bezpečná likvidácia údajov.


Sylabus nájdete na stránke:
https://www.ecdl.sk/moduly-v-skupine-standard


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.