Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

Kurz opatrovania detí, RE-PAS+viac >>>
6.7.2021 - 16.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Kurz opatrovania detí

Absolvujte nový vzdelávací program v oblasti sociálnych služieb a získajte kvalifikačné predpoklady  na pracovnú pozíciu opatrovateľa detí. Vzdelávací program „Kurz opatrovania detí“ vás pripraví na opatrovanie detí do troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom. Staňte sa poskytovateľom sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a, § 32b v zmysle zákona o sociálnych službách.


Vzdelávací program „Kurz opatrovania detí“ je v celkovom rozsahu 232 hodín a príprava pozostáva z teoretickej časti a praxe, ktorá  je realizovaná v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku, alebo v zariadeniach s charakterom detských jaslí.


Vzdelávanie vykonávame na základe udelenej akreditácie vydanej zo dňa 04.09.2017 Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR, číslo 37346/2017 v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 Milujúca opatrovateľka detí
Požadované vstupné vzdelanie


Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

V prípade, že ste záujemkyňou o kurz opatrovania detí a nedosahujete požadované vzdelanie, ale k 28. februáru 2017 ste dovŕšili vek najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 ste už poskytovali najmenej 3 roky starostlivosť deťom ako zárobkovú činnosť, patríte medzi výnimky, t. j. síce nemáte ukončené stredné vzdelanie, absolvovaním kurzu však získate možnosť vykonávať kvalifikovanú prácu opatrovateľky detí.


Na kurze získate vedomosti o zásadách starostlivosti o deti nielen v domácnosti rodiča, v domácnosti opatrovateľa, ale aj v zriadeniach, či účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa. Osvojíte si základy z pedagogiky. Napríklad ako uplatňovať hru ako nástroj rozvoja osobnosti dieťaťa, ako rozvíjať rozumové, rečové, pohybové, pracovné, hudobné či výtvarné schopnosti dieťaťa, ako rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, či pestovať základné hygienické návyky. Preberiete základné pojmy z psychológie a patopsychológie dieťaťa. Zdokonalíte sa v obojsmernej verbálnej i neverbálnej komunikácii, v empatii a porozumení reči a potrebám dieťaťa. Získate dôležité informácie o vývojových etapách a socializácii dieťaťa. Naučíte sa dôležité zásady, ktoré je nutné uplatňovať v prevencii úrazov, ako sa starať o bezpečnosť dieťaťa a poskytovať prvú pomoc. Taktiež si osvojíte postupy starostlivosti o choré dieťa, či dieťa vo veku do šiestich rokov s nepriaznivým zdravotným stavom. Dozviete sa, ako dodržiavať zásady správneho životného štýlu vzhľadom na vek dieťaťa, ako pracovať v súlade s etickými princípmi a ako utvárať morálne hodnoty u dieťaťa. Poskytneme vám všetky nevyhnutné informácie pre profesionálne vykonávanie práce opatrovateľa detí.


Počas stáže – prax v zariadení s charakterom detských jaslí alebo v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa získate praktické zručnosti a skúsenosti dôležité na započatie samostatnej práce opatrovateľa detí.

 Opatrovanie detí bábätko
Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri vzdelávaní našich frekventantov aplikujeme rôzne druhy vyučovacích metód. Patria k nim tiež aktivizujúce metódy využívané v skupinovej výučbe i pri vykonávaní praktických cvičení. Všetky teoretické vedomosti, ktoré si v priebehu kurzu osvojíte aj prakticky overíte nácvikom sú zamerané na získanie kvalitnej pripravenosti absolventa na úspešné absolvovanie akreditovaného vzdelávania a na získanie novej kvalifikácie. Kurz ukončíte záverečnou skúškou, jej úspešné zvládnutie vám potvrdíme vystavením osvedčenia a potvrdenia o vykonaní záverečnej skúšky.


Všetky deti potrebujú lásku nás dospelých, či už sme v roli rodiča, vychovávateľa, učiteľa alebo opatrovateľa.

 

Kurz opatrovania detí - rekvalifikačný kurzPočet vyuč. hodínČasový harmonogram Miesto  konania
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Nitra
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Považská Bystrica
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Pezinok
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Žilina
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Martin
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Banská Štiavnica
* Zľava pre žiakov a študentov.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.