Kurzy cez úrad práce

Upozornenie!

Kurzy cez úrad práce musia byť ukončené ku dňu 16.10.2023. Vzhľadom k uvedenému, i k vyčerpaným finančným prostriedkom úradov, nie je už možné v súčasnom období, až do odvolania vystavovať tlačivá pre žiadateľov o preplatenie kurzov cez úrady práce. 

Kurzy cez úrad práce sú jedinečná možnosť, ako sa môžete vzdelávať zdarma. Cieľom úradov práce je, aby ste získali zamestnanie, k čomu vám môže dopomôcť práve kvalitný kurz. Našou snahou je, aby ste si z našich kurzov odniesli čo najviac vedomostí a praktických skúseností, ktoré môžete následne zúžitkovať v práci.

Rozcestník

Uchádzač o zamestnanie

Som uchádzač o zamestnanie - UoZ

Projekt pre evidovaných nezamestnaných.

Záujemca o zamestnanie

Som záujemca o zamestnanie - ZoZ

Projekt: “Nestrať prácu – vzdelávaj sa”.

Som evidovaný nezamestnaný – UoZ

Ako môžem získať kurz zdarma?

Ak ste evidovaní na úrade práce môžete požiadať o poskytnutie príspevku na kurz a absolvovať vzdelávanie zdarma. Kurzy sú úradom práce preplácané v rámci projektov. Naša vzdelávacia spoločnosť zabezpečuje pre vás kurzy. Ako poskytovateľ kurzov spolupracujeme s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na území celého Slovenska. Popri evidencii na úrade práce môžete mať uzavretú dohodu o pracovnej činnosti.

Preplatí mi úrad práce celý kurz?

Po preukázaní, že ste absolvovali celé vzdelávanie vám úrad práce preplatí náklady za celý kurz. Ale nielen to, dostanete ešte peniaze naviac.

Môžem dostať viac peňazí než je hodnota kurzu?

Po skončení kuzu predložíte žiadosť o úhradu príspevkov na kurz úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  Príspevok na kurzovné vo výške 100 % nákladov a príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň vyučovania kurzu realizovaného výlučne prezenčnou formou vám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí po ukončení rekvalifikačného/kompetenčného kurzu v zmysle uzatvorenej dohody. To znamená, že vám úrad práce nielenže zaplatí celé kurzovné za absolvované dni školenia, ale naviac dostanete príspevok na ďalšie výdavky spojené so vzdelávaním.

Kedy dostanem príspevok na cestovné a stravné?

Príspevok na cestovné a stravné úrad práce vypláca po predložení vašej žiadosti úradu práce o preplatenie nákladov spojených s kurzom do 30 dní.

Bude mi vždy kurz preplatený?

Ak vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku na kurz schváli, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevkov na rekvalifikačný/kompetenčný kurz, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých vám budú príspevky poskytnuté. Bez uzatvorenia dohody vám nebudú príspevky na rekvalifikačný/kompetenčný kurz poskytnuté.

Kurzy cez úrad práce - Bratislava

Vzdelávať sa môžete vo viacerých mestách Slovenska. Napr. aj v Bratislave.

Aký je postup pre získanie kurzu zdarma?

  1. Vyberte si kurz
  2. Prihláste sa na kurz
  3. Po obdržaní prihlášky vám vystavíme v originál tlačivo “Požiadavka na rekvalifikačný/kompetenčný kurz” časť B spolu s ďalšími podpornými dokumentami potrebnými pre úrad práce.
  4. Požiadavku a podklady vám zašleme poštou na adresu vášho bydliska.
  5. Požiadavku je potrebné predložiť na schválenie minimálne 15 dní pred začiatkom kurzu príslušnému úradu práce.
  6. Úrad práce vás vyzve na podpis dohody pri schválení príspevku na kurz.

Je potrebné zaplatiť zálohu na kurz?

Nie. V prípade, že máte záujem o preplatenie kurzu cez úrad práce, nie je potrebné platiť žiadne zálohové platby.

Ak mi úrad práce kurz neschváli, môžem kurz absolvovať?

Áno, aj v prípade, že vám kurz nebude preplatený úradom práce, je možné školenie absolvovať. V takom prípade je nutné hradiť si všetky náklady samostatne.

Môžem dostať zľavu?

V prípade, že ste si podávali prihlášku a mali ste záujem, aby vám bol kurz preplatený úradom práce a vaša požiadavka nebola schválená, dostanete od nás na daný termín bonus v podobe 10% zľavy z bežnej ceny kurzu.

Prihlasovací bonus

S nami máte bonus, aj keď vám úrad práce kurz nepreplatí.

Čo ak počas kurzu ukončím evidenciu na úrade práce?

Počas celého kurzu musíte byť evidovaní na úrade práce. Iba ak sa počas kurzu zamestnáte na pracovnú zmluvu, je možné týmto dňom podpísania pracovnej zmluvy kurz predčasne ukončiť. Úrad práce vám vyplatí náklady spojené s kurzom za absolvované dni. Ak ukončíte kurz z dôvodu uzavretia Dohody o vykonaní práce, náklady za kurz si musíte uhradiť sami, nakoľko zostávate v evidencii úradu práce a pri podpise dohody ste sa zaviazali, že na kurz nastúpite aj ho celý budete absolvovať.

REPAS kurzy a KOMPAS kurzy, aký je medzi nimi rozdiel?

Projekt RE-PAS+

Rekvalifikačný kurz vás pripraví na novú profesiu a získate oprávnenie, osvedčenie na jej vykonávanie.

Projekt KOM-PAS+

Kompetenčný kurz zvýši vaše schopnosti a:
– komunikačné zručnosti,
– osobnostné, manažérske a podnikateľské zručnosti,
– počítačové zručnosti,
– jazykové zručnosti.

 

Aké máte kurzy REPAS?

Rekvalifikácie

Aké máte kurzy KOMPAS?

Jazykové kurzy s AVS

Počítačové kurzy

Soft Skills kurzy

Kurzy cez úrad práce

Sú jedinečnou možnosťou, ako môžete získať novú kvalifikáciu alebo nové zručnosti a zamestnať sa. Ak ste v evidencii máte veľkú výhodu a tou je dostatok času na absolvovanie kurzu. Kurz zdarma a paušálny príspevok na cestovné a stravné je skvelá ponuka pre vašu motiváciu a získanie všetkých benefitov vyplývajúcich z absolvovania kurzu. 

Ako môžem získať viac informácií o projektoch RE-PAS+ a KOM-PAS+?

Viac informácií o projektoch RE-PAS+ a KOM-PAS+ môžete získať na stránke ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Kde získam informácie ako sa prihlásiť na kurz?

Pokiaľ máte nejasnosti ohľadom prihlásenia sa na kurz, môžete využiť našu sekciu rýchlych odpovedí FAQ. Tiež nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky, prípadne e-mailom. Formulár spolu s kontaktnými údajmi nájdete v kontaktoch.