Nestrať prácu vzdelávaj sa – Zručnosti pre trh práce

Zručnosti pre trh práce – nestrať prácu vzdelávaj sa

Od 08.04.2024 je spustený nový národný projekt s názvom “Zručnosti pre trh práce”, ktorý priamo nadväzuje a nahrádza projekt “Nestrať prácu, vzdelávaj sa”. V rámci nového projektu je rovnako možné bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie resp. rekvalifikáciu. Ide o prvý projekt, ktorý je zameraný rovnako pre tých, ktorí sú evidovaní na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie, tak i pre tých, ktorí sú v pracovnom pomere.

Upozornenie!

Z projektu sú vyčlenení:

 • študenti strednej školy, alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,
 • poberatelia starobného dôchodku,
 • poberatelia invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
 • samostatne zárobkovo činné osoby a štatutárni zástupcovia spoločností.

Všetky nižšie uvedené informácie k projektu: “Zručnosti pre trh práce” sú pravidelne aktualizované

Posledná aktualizácia prebehla dňa 04.06.2024.

Rozcestník

Uchádzač o zamestnanie

Som uchádzač o zamestnanie - UoZ

Nezamestnaná osoba vedená na úrade práce.

Záujemca o zamestnanie

Som záujemca o zamestnanie - ZoZ

Zamestnanec, rodič na materskej / rodičovskej dovolenke.

Som záujemca o zamestnanie – ZoZ

Ako môžem získať kurz zdarma?

V prvom kroku je potrebné zaregistrovať sa na úrade práce ako záujemca o zamestnanie (ZoZ) v meste svojho trvalého bydliska. V druhom kroku je potrebné prihlásiť sa na vzdelávanie, o ktoré máte záujem. Na základe vašej prihlášky vám poštou zašleme na základe vašej prihlášky všetky potrebné doklady, ktoré je nutné predložiť na úrad práce.

Kurz zdarma je zároveň možné získať iba pre rekvalifikačné kurzy, resp. pre vzdelávanie na základe akreditácie!

Čo znamená, že kurz zdarma iba na základe akreditácie?

V prípade, že chcete mať úradom práce sociálnych vecí a rodiny preplatené náklady vo výške 100% musí byť takéto vzdelávanie na základe akreditácie, alebo iného relevantného oprávnenia v zmysle legislatívy SR.

Čo ak chcem kurz, ktorý nie je akreditovaný?

Neakreditované kurzy si môžete rovnako nechať preplatiť úradom práce, a to do výšky 80% oprávnených nákladov.

Čo ak som mamička na rodičovskej / materskej dovolenke?

V prípade, že ste na materskej / rodičovskej dovolenke môžete sa zaregistrovať ako ZoZ a požiadať o príspevok na vzdelávanie.

Môžem si nechať preplatiť kurz aj zo zahraničia?

Vzdelávanie môžete absolvovať iba ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a miesto realizácie vzdelávania musí byť taktiež na území Slovenskej republiky.

Mám záruku, že mi bude poskytnutý príspevok?

Na kurz nie je právny nárok a nemusí byť automaticky každému schválený.

V prípade, že vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku na kurz schváli, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie. Bez uzatvorenia dohody s úradom práce nie je možné žiadať o preplatenie vzdelávania.

Existujú cenové limity?

V rámci projektu: “Zručnosti pre trh práce” pre ZoZ je možné požiadať o príspevok v maximálnej výške 1000 eur.

Koľko kurzov môžem absolvovať?

Každý môže byť do projektu zaradený maximálne dva krát. Podporené budú iba také rekvalifikácie, ktoré na seba nadväzujú. V prípade, že chcete opätovne žiadať o príspevok je taktiež potrebné, aby ste mali prvé školenie ukončené a sním rovnako tak všetky záväzky z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce.

Absolvoval som školenie cez projekt “Nestrať prácu vzdelávaj sa”, môžem opätovne požiadať o preplatenie kurzu?

Áno. V prípade, že ste si nechali preplatiť vzdelávanie cez projekt Nestrať prácu, vzdelávaj sa, môžete tak opätovne spraviť i u projektu Zručnosti pre trh práce.

Avšak nemôžete žiadať o príspevok na rovnaké, alebo obdobné vzdelávanie! V tomto prípade platí predchádzajúci bod, čiže podporené budú iba také žiadosti, ktoré na seba nadväzujú. Čiže ak ste cez projekt Nestrať prácu, vzdelávaj sa absolvovali rekvalifikačný kurz opatrovania, je vhodné požiadať o kurz nemeckého jazyka v prípade, že by ste chceli ísť pracovať do zahraničia.

Nestrať prácu vzdelávaj sa

Vzdelávať sa môžete z celého Slovenska – naživo online.

Aký je postup pre získanie kurzu zdarma?

 1. Zaregistrujte sa na úrade práce ako záujemca o zamestnanie ZoZ.
 2. Vyberte si kurz.
 3. Prihláste sa na konkrétny čas a dátum vybraného kurzu prostredníctvom našej web stránky.
 4. Po obdržaní prihlášky vám vystavíme tlačivá “Potvrdenie poskytovateľa vzdelávania o zabezpečenie vzdelávania” – ktorú vypĺňa poskytovateľ vzdelávania spolu s ďalšími podpornými dokumentami potrebnými pre úrad práce, aby vám bol kurz schválený.
 5. Požiadavku a podklady vám zašleme poštou na adresu vášho bydliska.
 6. Požiadavku na kurz je potrebné predložiť osobne na schválenie úradu práce minimálne 31 dní pred začiatkom kurzu.
 7. Úrad práce vás vyzve na podpis dohody po schválení príspevku na kurz.
 8. Po podpise dohody ste povinní vzdelávacej inštitúcií odovzdať vzdelávací poukaz predtým než nastúpite na školenie.

Môžem o bezplatné vzdelávanie požiadať aj elektronicky?

Áno, v prípade projektu zručnosti pre trh práce je možné podať požiadavku osobne, poštou, prípadne elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk avšak je nutné, aby bola požiadavka podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), k čomu je potrebné aby ste mali občiansky vydaný po 20.07.2021 inak certifikát na kvalifikovaný elektronický podpis je na vašom občianskom preukaze neplatný.

Zároveň odporúčame, aby ste požiadavku vždy podali osobne na úrade práce, nakoľko v prípade akejkoľvek chyby pri elektronickom podaní bude vaša žiadosť automaticky zamietnutá!

Je potrebné zaplatiť zálohu?

Nie. V prípade, že máte záujem o preplatenie kurzu cez úrad práce, nie je u nás potrebné platiť žiadne zálohové platby.

Ak mi úrad práce vzdelávanie neschváli, musím platiť storno poplatok?

Nie. Nakoľko neplatíte zálohu, neplatíte ani storno poplatok.

Môžem kurz absolvovať aj v prípade, že mi ho úrad práce nepreplatí?

Áno, aj v prípade, že vám rekvalifikácia nebude preplatená úradom práce, je možné školenie absolvovať. V takom prípade  je nutné si hradiť všetky náklady samostatne.

Môžem dostať zľavu?

V prípade, že ste si podávali prihlášku a mali ste záujem, aby vám úrad práce poskytol príspevok na vzdelávanie a vaša žiadosť nebola akceptovaná dostávate od nás automaticky na daný termín bonus v podobe 40% zľavy z ceny kurzu.

Prihlasovací bonus

S nami máte bonus, aj keď vám úrad práce kurz nepreplatí.

Čo je súčasťou žiadosti ZoZ, ktorú podávate na úrad práce?

Ako ZoZ v časti 1. žiadosti uvediete, aké vzdelávanie požadujete a zdôvodníte zrozumiteľne, konkrétne ako vám vzdelávanie bude prospešné:

 1. Akým spôsobom vám absolvovanie vzdelávania pomože ako ZoZ uplatniť sa/udržať sa na trhu práce.
 2. Ako sa lepšie prispôsobíte zmenám na trhu práce, ako vám vzdelávanie pomože udržať si pracovnú pozíciu.
 3. Ako by vašu profesiu mohlo ohroziť neabsolovovanie vzdelávania.
 4. Aké je vaše prepojenie medzi požadovaným vzdelávaním a vašou cielenou profesiou.
 5. Aké je vaše prepojenie medzi vašou cielenou profesiou a aktuálnou situáciiou na trhu práce.
 6. Aké sú vaše predpoklady na vykonávanie cielenej profesie.

Aké vzdelávanie si u vás môžem nechať preplatiť úradom práce?

Preplatenie rekvalifikačného kurzu úradom práce

Rekvalifikácie

Preplatenie jazykového kurzu úradom práce

Jazykové kurzy s AVS

Preplatenie počítačového kurzu úradom práce

Počítačové kurzy

Preplatenie soft skills kurzov úradom práce

Soft Skills

Nestrať prácu vzdelávaj sa kurzy  – Zručnosti pre trh práce

Nový projekt, vďaka ktorému môžete získať príspevok na vzdelávanie až do 31.01.2026.

Jedná sa o skvelú príležitosť Sú unikátnou možnosťou, ako môžete získať novú kvalifikáciu alebo nové zručnosti, o ktoré máte záujem.

Kde môžem získať viac informácií o projekte?

Viac informácií o projekte vzdelávania záujemcov o zamestnanie: “Zručnosti pre trh práce” môžete získať na stránke ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Kde získam informácie ako sa prihlásiť na kurz?

Pokiaľ máte nejasnosti ohľadom prihlásenia sa na kurz, môžete využiť našu sekciu rýchlych odpovedí FAQ. Tiež nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky, prípadne e-mailom. Formulár spolu s kontaktnými údajmi nájdete v kontaktoch.