Psychowalkman – AVS

AVS (audiovizuálna stimulácia) a naša efektívna metóda vzdelávania

Vzdelávajte sa s nami v každom veku. Zvýšte intenzitu a rýchlosť vzdelávania s našimi jedinečnými učebnými metódami. Učte sa rýchlejšie s AVS (audiovizuálna stimulácia) v kombinácii s našimi metódami vzdelávania. Vďaka spojeniu týchto elementov sme dosiahli účinné výsledky pri učení, ktoré sú prepojené aj s výnimočnými zážitkami.

Na kurz s AVS len tak ľahko nezabudnete. Zapíše sa do vášho vnútra, pretože poskytuje pozitívne emocionálne zážitky, príjemné pocity, ktoré sa prepájajú s prijímaním nových informácií. AVS využívame pri vzdelávaní cudzích jazykov, v oblasti rozvíjania soft skills už od roku 2001. Ak by ste mali záujem o workshop máme k dispozícií vybavenie pre 60 účastníkov.

Viac ako 100 programov, ktoré sú súčasťou AVS vás pripravia na učenie, nielen psychicky, ale aj fyzicky. Obsahujú programy s rôznymi alternatívami pre prax.

Tak napríklad: na začiatok univerzálne použiteľný program, ktorý vám pomôže nájsť stratenú náladu vo vzťahu k učeniu. Jednoducho vás správne naladí na príjem nových informácií. V ďalšom slede je pre vás pripravený program, ktorý vám uľahčí učenie tým, že pripraví vašu pamäť na prijímanie logických a na seba nadväzujúcich informácií. Na záver pre rýchle zotavenie vám okrem iného umožní jednak ľahko vstrebať preberané učivo, ale taktiež si ho dobre zafixovať, uložiť v pamäti. Následne, kedykoľvek to potrebujete, dokážete si pohotovo a presne vybaviť to, čo ste sa naučili.

Psychowalkman – AVS je takisto ideálny pre to, aby ste dosiahli optimálnu koncentráciu v priebehu učenia. Vaša pozornosť  je vyrovnaná, drží sústredenie aj viac vyučovacích hodín. A naviac bez pocitu preťaženosti, či známok únavy. Tento spôsob učenia, superlearning, určite oceníte tak, ako stovky študentov, ktorí v priebehu rokov absolvovali naše kurzy s AVS.

Psychowalkman - AVS

Efektívne fixovanie informácií s učebnými programami AVS

1. Vedomé učenie

Pri vedomom učení by mala byť vaša myseľ plne sústredená, aktívna. Vtedy informácie ľahko absorbujete. Váš mozog tvorí množstvo nových asociácií, prepojení medzi bunkami. Vytvára nové dráhy spojení, ktorými prechádzajú jemné elektrické vzruchy medzi nervovými bunkami, neurónmi. To vedie k oživovaniu rôznych častí mozgu, k zvýšenej aktivite, ktorá uľahčuje proces zapamätávania aj uchovávania informácií. Popri tom by ste mali prežívať celkový stav ľahkého uvoľnenia.

Vedomá myseľ v tomto rozpoložení môže uskutočňovať rôzne operácie ako napríklad: Triediť informácie podľa logického kľúča. Priraďovať ich a prepájať s uloženými informáciami. Kriticky prehodnocovať, filtrovať a pod. To znamená, že ak sa nachádzate v takomto psychickom rozpoložení informácie, ktoré k vám prichádzajú, viete oveľa ľahšie a rýchlejšie uložiť a spracovať. A k tomu je dôležité pripomenúť, že naviac ich prijímanie a ukladanie prebieha kvalitne.

Čo sa deje? V stave uvoľnenia je nastavený celý nervový systém na optimálne fungovanie. Inteligentné procesy pracujú na 100%. To je presný opak toho, čo sa deje, keď ste v strese. Stres blokuje rozumové funkcie, zrazu si neviete spomenúť na to, čo potrebujete, aj keď viete, že to viete.

Vedomé učenie

2. Podvedomé učenie

Pri podvedomom učení je učenie jednoduché ani si neuvedomujete, že sa učíte. Táto forma učenia je neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Najľahšie si ju predstavíte, keď sa pozriete na deti vo veku od 0 do 7 rokov. Nasávajú všetky informácie, ktoré k nim prichádzajú, a pritom ani nevedia, že sa učia. Ukladajú ich do podvedomej mysle. Pri podvedomom prijímaní informácií s AVS si dokážete tieto informácie vybaviť bez akýchkoľvek problémov. Sú pripravené, aby sa kedykoľvek aktivizovali, aplikovali v živote.

Pri učení sa s audiovizuálnou stimuláciou zabezpečujú hladiny alfa a theta koncentráciu pozornosti, odbúranie stresu a kvalitné fixovanie informácií. Špeciálny program na učenie sa cudzích jazykov uľahčuje prijatie veľkého množstva učebného materiálu v krátkom čase. Zvyšuje koncentráciu pozornosti bez nutnosti vynakladať úsilie. Pozitívne ovplyvňuje prežívanie, navodzuje dobrú náladu.

Podvedomé učenie

Pri  podvedomom učení máte možnosť vychutnať si aj pôsobenie hudby, ktorá spríjemní a doladí prijímanie informácií. Podporuje jednotlivé fázy vyučovacej hodiny, ktorú členíme na úvod, jadro a záver.

Úvod

Úvod hodiny je určený hlavne na odbúranie napätia, odstránenie stresu a na dosiahnutie hlbšieho uvoľnenia a celkového relaxačného stavu.

Jadro

Základňu pre jadro hodiny tvorí celkové uvoľnenie navodené v úvode, ktoré je veľmi dôležité pre prijímanie novej učebnej látky. Napomáha ju pochopiť a počas opakovania si ju vybaviť. Jadro hodiny poskytuje maximálny priestor pre aktívne a efektívne prijímanie informácii a tvorí hlavnú časť vzdelávacej hodiny.

Záver

V priebehu záverečnej časti hodiny dochádza k ukladaniu a kotveniu prijatých informácií. Aktivitu mozgu uľahčuje špecifický program AVS a sprievodné hudobné ladenie. V závere sú účastníci motivovaní a povzbudzovaní programami na dobitie energie, vitality. Tieto im dodajú elán a chuť do ďalšej práce. Cieľom je, aby aj v nasledujúcej časti výučby podali optimálny výkon celkom prirodzene a bez námahy.

Pozitívne efekty využitia AVS

Sprievodnými javmi, ktoré vznikajú zarovno s učením sa s programami audiovizuálnej stimulácie, je eliminácia stresu, zvýšenie hladiny dopamínu a endorfínov. Ďalej sa zvyšuje tvorivosť myslenia, zlepšuje sa pamäť, zvyšuje sa psychická odolnosť a vyrovnanosť, trvale sa zvýši koncentrácia. Viac ako 100 programov je možné použiť podľa aktuálneho stavu a potrieb účastníkov presne na mieru.

Aplikácia programov AVS

Psychowalkman a jeho priaznivo pôsobiace špecifické programy zúročujeme pri rozvoji soft skills. Podporia vás vo všetkých oblastiach, sú efektívne pri tréningu osobnej reziliencie. Napomáhajú na ceste k šťastnému a tvorivému životu, k zvyšovaniu psychickej odolnosti a angažovanosti. Sú optimálne pre sebazdokonaľovanie, zvýšenie sebavedomia, osobnej príťažlivosti, motivácie, či na odstránenie prokrastinácie a pod.

Psychowalkman má vysokú, dokonca nadštandardnú, účinnosť. Navracia rovnováhu do CNS, VNS, dokáže jemne a prirodzene naštartovať aktivitu mozgu. Priaznivo pôsobí na všetky kognitívne funkcie, psychiku, na celú nervovú sústavu. Pomáha aj tam, kde sú iné metódy neúčinné. Efekt audiovizuálnej stimulácie sa dostavuje ihneď, už počas prvého použitia.

Psychowalkman – AVS: účinky zvukovej a svetelnej technológie

Psychowalkman pracuje na veľmi jednoduchom  princípe. Pôsobí rýchlo a účinne, takmer okamžite. Zjednocuje mozgové vlny na základe frekvencie vysielanej zvonku. Teda tým, že sa činnosť mozgu nalaďuje na jednu vlnovú hladinu, sa zároveň zjednocuje a zlepšuje spolupráca pravej a ľavej hemisféry. Samozrejme sa popri tom vylepšuje aj spolupráca prednej, zadnej a spodnej časti mozgu.

Podstata pôsobenia zvukovej a svetelnej technológie – princíp akcie a reakcie

Tento základný princíp akcie a reakcie sa uplatňuje pri využívaní AVS v tom, že jemný zvuk a svetlo podnecujú mozog k činnosti. Reakciou mozgu je automatické prispôsobenie sa jemným zvukovým a svetlným signálom. Je tu uplatnený zákon rezonancie. Je to jednoduché synchronizovanie mozgových frekvencií a ladenie s frekvenciami, ktoré boli mozgom prijaté cez vonkajší podnet.

Čo presne sa udeje? Prirodzené frekvencie mozgu sa zosúladia s ponúknutými frekvenciami audiovizuálnej stimulácie. Okrem toho predkladané frekvencie a hladiny vlnenia priaznivo ovplyvnia psychiku, nastolia psychosomatickú rovnováhu. Ďalej kladne vplývajú na emócie a pocity, na celkovú náladu a rozpoloženie organizmu, teda aj na fyziologické procesy v tele. Čo je veľmi dôležité, podporujú taktiež vytváranie nových alebo obnovovanie už vytvorených spojení medzi neurónmi. Znamená to, že posilňujú pamäťové stopy a aktivizujú – reverberačné okruhy – ktoré sú dôležité pre uchovávanie informácií v pamäti.

Hladina alfa - zvuková a svetelná terapia

EEG a činnosť mozgu

Aktivita mozgovej činnosti má svoje prirodzené zákonitosti. Neustále sa premieňa intenzita  frekvencií, ktorú môžeme zaznamenať na EEG. Po prvý krát boli tieto frekvencie mozgovej činnosti odmerané začiatkom 20. storočia. Známe sú ako:

  1. BETA – mozgové frekvencie sa pohybujú od 21 do 14 Hz. Pri tejto aktivite mozgu – ste bdelý a čulý – prevláda aktivita vedomia.
  2. ALFA – mozgové frekvencie sa pohybujú od 13 do 8 Hz.  Pociťujete upokojenie, stav bez myšlienok, ľahký útlm – sladké driemkanie – prevláda aktivita vedomia.
  3. THETA – mozgové frekvencie sa pohybujú od 7 do 4 Hz. Zaspávate – spíte – prevláda aktivita podvedomia.
  4. DELTA – mozgové frekvencie sa pohybujú od 3 do 0,5 Hz. Ste v spánkovom režime – tvrdo spíte – prevláda aktivita podvedomia.

Vždy, keď chcete zaspať, musí dôjsť k zmene aktivity v mozgovej činnosti. Mozog postupne prechádza z hladiny BETA do hladiny DELTA.  Tento proces sa denne opakuje minimálne dvakrát. Najskôr večer, keď zaspávate a potom ráno, keď sa prebúdzate. Avšak vlnenie v mozgu sa počas dňa neustále mení. Ľahko to spoznáte podľa toho, ako sa cítite.

Hladina BETA

Charakteristická aktivitou, väčším napätím. Je stavom vedomého sústredenia na vonkajší svet, pripravenosťou reagovať na vonkajšie podnety. V hladine beta sa nachádzame prevažne počas dňa a jej najvyššie hodnoty (nad 30 Hz – tzv. super beta) dosahujeme pri vysokom duševnom výkone alebo pri vypätých stresových situáciách. Hladina beta sa aktivuje vždy, keď zapojíme do činnosti pohybový aparát. Predstavuje pre organizmus vysoký výdaj energie.

Hladina ALFA

Stav plnej bdelosti bez akéhokoľvek napätia, mozog sa nezaoberá sústredeným myslením. Tento bdelý odpočinok je sprevádzaný príjemnými a slastnými pocitmi. Vzniká v dôsledku zvýšenej tvorby prirodzených opiátov (neuro-hormónov, z ktorých najznámejšie sú endorfíny).
Hladina alfa je vyhľadávaným stavom pre uvoľnenie, meditáciu. Navodiť si kedykoľvek takýto stav môže bežne trvať pri použití tradičných meditačných techník až 5-10 rokov poctivého tréningu. Každé dlhšie zotrvanie v hladine alfa posilňuje a regeneruje všetky životné funkcie.
Hodnoty 7,9 – 9,6 Hz predstavujú tzv. super alfu. Tento stav prakticky až na výnimky vylučuje súbežnú prítomnosť či rozvoj akéhokoľvek ochorenia. Dospelí ľudia dosahujú samovoľne – bez tréningu – stav super alfy iba sporadicky.

Schumannova rezonancia – 7,83 Hz
Stav presne na rozhraní medzi hladinou alfa, teda vedomím a hladinou theta, podvedomím. Na tejto frekvencii pulzuje aj geomagnetické jadro Zeme. Rozhranie medzi hladinou vedomia a podvedomia (alfa a theta) práve na Schumannovej frekvencii nie je v žiadnom prípade náhodným javom. Práve na tejto úrovni sme s neobyčajnou ľahkosťou schopní porozumieť všetkému, čo nám pri plnom vedomí nie je úplne jasné. V tomto stave mysli napríklad ľahko nachádzame riešenia problémov, s ktorými si nevieme dať rady.

Hladina THETA

Typická tým, že je čiastočne utlmené vedomie a mozog menej reaguje na podnety zvonka. Dostávame so do nej pri najhlbšom uvoľnení alebo počas spánku so snami. Hladina theta znamená prístup k nášmu podvedomiu. Vyznačuje sa vybavovaním si spomienok hlavne dávno zabudnutých. Snenie v stave theta podporuje predstavivosť a tvorivosť. Navodiť samovoľne hladinu theta a vydržať v nej je dosť náročné aj pre trénovaného človeka.

Hladina DELTA

Charakteristická úplným útlmom všetkých mozgových funkcií. Zažívame ju počas hlbokého spánku bez snov. Dochádza pri nej k výraznej regenerácii všetkých životných funkcií a k doplneniu a nahromadeniu energetických rezerv.

Ako bežne vplývame na mozgové frekvencie?

Bez dlhšieho tréningu nedokážete udržať dôležitú frekvenciu pre sústredenie a učenie na vopred stanovený, dostatočne dlhý čas. Pri neustálych zmenách frekvencií, ktoré prirodzene prebiehajú v mozgu napríklad vzrastá alebo klesá vaša pozornosť či výkonnosť. Zároveň to má vplyv na váš pocit sviežosti či únavy a pod.

Audiovizuálna stimulácia vás však podrží v jednej frekvencii tak dlho ako potrebujete. Takto dosiahnete kvalitu učenia, sústredenia, pozornosti. Popri tom si zlepšíte krátkodobú aj dlhodobú pamäť. Ideálne mozgové frekvencie, priaznivo pôsobiace na učenie sú ALFA a THETA.

Výsledkom je nielen naplnenie nášho hesla: “Naučte sa viac za kratší čas” – superlearning – ale popri tom dochádza aj k optimalizácii všetkých funkcií mozgu.

V hladine THETA sa skrýva obrovský potenciál pre celkový rozvoj a transformáciu osobnosti. Podporuje rast sebavedomia, osobnej príťažlivosti, zvyšuje úspešnosť. V programoch audiovizuálnej stimulácie nie je núdza o zábavu, fantáziu, vizualizáciu či neopísateľné zážitky, o ktoré sa postarajú rýchle striedania frekvencií.

Superlearning - pozitívny vplyv

I keď sme spomenuli iba niektoré možnosti využitia psychowalkmanov – AVS, podstatné je, že programy vás celkovo priaznivo ovplyvnia, vždy vás podporia, povzbudia, dobre naladia a dodajú vám energiu.

Napriek tomu, ani sebalepší program nie je náhradou za bežné vzdelávacie hodiny s odborným lektorom. K poaždovaným výsledkom sa dostanete iba kombináciou a tomu prispôsobenými študijnými materiálmi.

Pestré a systematicky zostavené postupy s psychowalkmanom – AVS sú vytvorené PhDr. Annou Pecháčkovou, psychologičkou, zakladateľkou spoločnosti.

Superlearning kurzy s AVS

Jazyky s AVS

Soft Skills s AVS