Kurz opatrovanie detí

Školíme na celom území Slovenska od roku 2017 na základe udelenej akreditácie zo dňa 04.09.2017 vydanej MPSVaR SR.

Profesionálna príprava:

1. Terória

Teoretická príprava s podrobnými študijnými materiálmi.

2. Prax

Praktický nácvik, prevedenie teórie do praxe v zariadení podľa vlastného výberu.

 • Povinné polia sú označené *


Adresy miest výučby

Adresy pre jednotlivé lokality nájdete v kontaktoch *
* V prípade zmeny vás budeme informovať

Kurz opatrovanie detí

Chcete sa uchádzať o pracovnú pozíciu opatrovateľka detí? Chcete sa rekvalifikovať v oblasti sociálnych služieb? Dôležitým predpokladom zo zákona pre to, aby ste mohli absolvovať kurz opatrovanie detí, je mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Kurz opatrovania detí je akreditovaný vzdelávací program, ktorý upravuje novela Zákona NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Akreditácia spĺňa všetky požiadavky pre prácu na Slovensku i v celej EÚ.

Rekvalifikačný kurz vás pripraví na opatrovanie detí do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom. Staňte sa poskytovateľom sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a, § 32b v zmysle zákona o sociálnych službách. Zákonom je stanovené vstupné vzdelanie pre absolvovanie kurzu - ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Kurz opatrovania detí - priebeh kurzu

Vzdelávací program v celkovom rozsahu 232 hodín. Pozostáva zo štyroch častí:

 1. Teoretická časť
 2. Praktická časť
 3. Prax
 4. Záverečná skúška

Prax v trvaní 10 dní vám zabezpečíme v zariadeniach typu detských jaslí. Môžete si vybrať zariadenie, v ktorom chcete vykonávať prax, či už v blízkosti svojho bydliska alebo v mieste konania kurzu. Počas praxe získate praktické zručnosti a skúsenosti dôležité pre vykonávanie profesie - opatrovateľka detí. Kurz opatrovania detí ukončíte záverečnou skúškou. Jej úspešné zvládnutie vám potvrdíme vystavením osvedčenia a potvrdením o vykonaní záverečnej skúšky. Získate oprávnenie na vykonávanie profesie: opatrovateľka detí. Certifikát vystavujeme na požiadanie aj v cudzom jazyku.

Naše kurzy nesú pečať kvality - v poskytovaní vzdelávacích služieb, v profesionalite lektorov. Špecifické sú aj tým, že uplatňujeme individuálny prístup vo vzťahu k našim študentom. Študijné materiály sú samozrejmosťou a v cene kurzu.

Pri platbe je možnosť využiť splátky bez navýšenia ceny.  Rovnako je možné absolvovať Kurz opatrovania detí cez úrad práce v rámci projektu Zručnosti pre trh práce, v takom prípade je pre vás celý zdarma.

Rekvalifikačný kurz opatrovania detí otvárame priebežne vo vybraných mestách na celom Slovensku.

Čo sa naučíte absolvovaním kurzu opatrovania detí?

Opatrovateľka detí po absolvovaní kurzu je odborne i prakticky spôsobilá vykonávať kvalifikovanú prácu v rámci sociálnych služieb, ktoré sú zamerané na podporu rodiny s deťmi a na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života.

Absolvovaním kurzu získate zručnosti, vedomosti a pripravenosť poskytovať pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa spolu s úkonmi, ktoré súvisia so starostlivosťou o deti a to:

 1. v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
 2. v zariadeniach dočasnej starostlivosti o deti,
 3. v domácnosti opatrovateľky detí,
 4. v domácnosti dieťaťa,
 5. v účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa.

Kurz opatrovania detí - rámcový obsah:

 • Osvojíte si základy z pedagogiky, psychológie a patopsychológie.
 • Nadobudnete vedomosti, ktoré sa vyžadujú pri  výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa. Napríklad ako uplatňovať hru ako nástroj rozvoja osobnosti dieťaťa.
 • Ako rozvíjať rečové, pohybové, pracovné, hudobné či výtvarné schopnosti dieťaťa.
 • Ako rozvíjať jemnú a hrubú motoriku.
 • Zdokonalíte sa v komunikácii a v empatii.
 • Získate dôležité informácie o vývojových etapách a socializácii dieťaťa.
 • Naučíte sa poskytovať prvú pomoc, čo robiť pri úrazoch a poraneniach dieťaťa a ako predchádzať úrazom dieťaťa.
 • Ako pestovať hygienické návyky, či dodržiavať zásady správneho životného štýlu vzhľadom na vek dieťaťa.
 • Aké zásady dodržiavať pri starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí.
 • Ako pracovať ako opatrovateľka v súlade s etickými princípmi a podieľať sa na utváraní morálnych hodnôt dieťaťa.

Čo sa vyžaduje v profesionálnej praxi od opatrovateľky detí?

Opatrovateľka detí má vzťah k deťom, je vnímavá, citlivá a empatická k potrebám dieťaťa. Vie samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti.

V mimoriadnych situáciách sa vie pohotovo rozhodovať. Vie poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára. Pozná právnu zodpovednosť, zákon o sociálnych službách v súvislosti s výkonom opatrovania detí.

Komplexne ovláda problematiku opatrovania detí a neustále si dopĺňa získané odborné vedomosti, znalosti a zručnosti.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Kurz opatrovanie detí”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *